7/23/2009

Flex with JAVA


Flex дээр вэб апп програмчлах явцад AS болон PHP,ASP.JSP код ашиглаж болдог. Үүнийг хэн хүнгүй мэднэ байх. Үүний дотроос JSP буюу JAVA хэл хэрхэн ашиглах талаарх нэгэн Э-НОМ-г та бүхэндээ хүргэж байна. Судлаад үзээрэй.
Хэл : Англи
Хуудас : 303
Формат : pdf

Татах <<<>>> Download
Continue Reading...

7/09/2009

HTML and XHTML


Нэг E-Book нэмчихмээр санагдаад энэ хүү номыг татаж авахаар оруулж байна. Хэрэг болох хүмүүс нь татаад аваарай.

Татах <<<>>> Download
Continue Reading...

7/08/2009

Adobe Flex Effect ашиглах

Flex effect ашигласан жижигхэн жишээ оруулж байна. Та бүхэн хэрэг болно байхаа гэж бодож байна.
Доор тавьсан жишээг ажиллуулж үзээрэй. Үүнээс хойш блог дээр ажиллуулж үзэж болохоор оруулах болно.
import mx.effects.easing.*;
private function initApp():void{
this.rb1.selected = true;
img.load(xmlimage.image[currentItem]);
this.btnPre.enabled = false;
}
private function fImageChange(in_callId:int):void{
switch (in_callId){
case 1:
if(this.rb1.selected==true){
this.moveNext.play();
}
else{
this.moveNext1.play();
}
break;
case 2:
if(this.rb1.selected==true){
this.movePre.play();
}
else{
this.movePre1.play();
}
break;
}
}

private function fChangeItem(in_callId:int):void{
switch (in_callId){
case 1:
currentItem+=1;
img.load(xmlimage.image[currentItem]);
if(currentItem == total) btnNext.enabled = false;
btnPre.enabled = true;
break;
case 2:
currentItem-=1;
img.load(xmlimage.image[currentItem]);
if(currentItem==total) btnPre.enabled = false;
btnNext.enabled = true;
break;
}
}
]]>

3
0

Continue Reading...

7/06/2009

Flex хэрэглэгчийн оролтыг шалгах


Вэб апп бичиж байх үед хэрэглэгчийн оролтыг шалгахдаа Flex-д тодорхойлогдсон тагуудыг ашиглаж болдог. Энэ удаагын бичлэгээр хэрэглэгчийн оролтыг шалгах талаар жишээ код болон тайлбар оруулъя гэж бодлоо. Хэрэглэгчийн оролт(Х.О)-ыг шалгах үндсэн тагуудыг дурьдвал :
1. Credit card validation
2. Date validation
3. Email address validation
4. Number validation
5. Phone number validation
6. Social security validation
7. String validation
8. Zip code validation
9. Regular expression validation г.м тагууд байдаг. Эдгээр тагууд нь бүгд Application тагын child таг юм. Дээрх
тагуудадын нийтлэг хэдэн property нь
1. Enabled -
2. Listener -
3. Property -
4. Required -
5. InvalidCharError -
6. Source -
7. Trigger -
8. TriggerEvent г.м property байдаг бөгөөд тагуудын онцлогт таарсан нэмэлт property мэдээж байгаа. Доор үзүүлэх жишээ кодноос санаа аваад ашиглаарай. Зүгээр л санаа төдий зүйл шүү та бүхэнд амжилт хүсье.
import mx.controls.Alert;
]]>

source="{cost}"
property="text"
expression="[0-9]"
flags="i"
/>
source="{orderdate}"
property="text"
allowedFormatChars="/"
trigger="{orderdate}"
triggerEvent="valueCommit"
id="validateCustomDate"
/>
id="emailValidator"
source="{orderemail}" property="text"
/>
id="nameValidator"
source="{proName}"
property="text"
minLength="2"
maxLength="20"
/>
id="phoneValidator"
source="{orderPhNum}"
property="text"
/>

cardTypeSource="{creditcard}"
cardTypeProperty="cardType"
cardNumberSource="{creditcard}"
cardNumberProperty="cardNumber"
trigger="{myButton}"
triggerEvent="click"
cardTypeListener="{cardTypeCombo}"
cardNumberListener="{CreditCardNo}"
valid="Alert.show('Validation Succeeded!');"/>
source="{cost}"
property="text"
required="true"
currencySymbol="$"
alignSymbol="left"
allowNegative="false"
decimalSeparator="."
thousandsSeparator=","
maxValue="10000"
minValue="2"
precision="1"
invalidCharError="Оролтын утга буруу байна"
/>
property="text"
trigger="{myButton}" triggerEvent="click"
valid="Alert.show('Validation Succeeded!');"/>


{cardTypeCombo.selectedItem.data}
{CreditCardNo.text}

Continue Reading...

7/03/2009

"Flex Skin" Adobe Fireworks ашиглан бэлдэх

Доорх видео нь Adobe Fireworks ашиглан Flex Skin хийх талаарх бичлэг болно.
Setting up FireWorks CS3

Flex Skinning - Setting up Fireworks CS3 from Andrew Shorten on Vimeo.


Editing Skin Templates in FireWorks

Flex Skinning - Editing Skin Templates from Andrew Shorten on Vimeo.


Exporting Skin From FireWorks

Flex Skinning - Export Skins from Fireworks from Andrew Shorten on Vimeo.
Continue Reading...

7/02/2009

Flex прожектод хэрэглэгчийн вэб хөтөч тохируулах

Ямар нэгэн хэрэгцээ шаардлага гараад бид бүхэн өөрийн ашиглаж байгаа РС дээрээ хэд хэдэн вэб хөтөч суулгадаг. Өөрийн хийсэн вэб маань вэб хөтөчийн төрлүүд дээр хэрхэн харагдаж байна г.м-чилэн олон шаардлага байдаг. Гэхдээ тогтмол гэх юм уу байнгын ашигладаг нь нэг л байдаг шүү дээ. Тиймээс Flex дээр вэб програм бичихдээ хэрэглэгчийн вэб хөтөчийг тохируулах жижигхээн бичлэг оруулъя гэж бодлоо. Хэрэглэгчийн вэб хөтөчийг тохируулахдаа
1. Flex Builder-н Select window цэснээс Preferences командыг сонгоно
2. Дараах цонх үүснэ. Уг цонхны General хэсгээс Web Browser node-ыг сонгоно
Үүсэх талбараас өөрийн ашиглах вэб хөтөчөө сонгон командаа баталгаажуулсанаар таны прожект build хийхэд сонгогдсон вэб хөтөч дээр нээгдэх болно. Танд амжилт хүсье.
Continue Reading...
 

Надад итгэл бий Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template