10/12/2009

Rotating image


Хэрэг болох байх гээд энэ хүү бичлэгийг нэмж байна. Хэрэгтэй кодыг нь дэлгэрэнгүй гэж ороод хараарай.


private function fRotation():void
{
var direction:int;
direction = parseInt(this.txtdegree.text,0);
var radians:Number = degreesToRadians(direction);
var offsetWidth:Number = img.width / 2;
var offsetHeight:Number = img.height / 2;
var tempMatrix:Matrix = img.transform.matrix;
tempMatrix.translate(-offsetWidth, -offsetHeight);
tempMatrix.rotate(radians);
tempMatrix.translate(+offsetWidth, +offsetHeight);
img.transform.matrix = tempMatrix;
rotateDeg = img.rotation;
}
private function degreesToRadians(degrees:Number):Number
{
var radians:Number = degrees * (Math.PI / 180);
return radians;
}

Continue Reading...
 

Надад итгэл бий Copyright © 2009 WoodMag is Designed by Ipietoon for Free Blogger Template